СПАС

НАША ЦЕЛЬ – создание такой страны,
где не будет нуждающихся, и тех
кто наживается на труде другого человека.
То есть страны, где не будет нищих и олигархов.

присоединяйтесь


Статут партії

1. Загальні положення

1.1. Політична партія «Соціал — Патріотична Асамблея Словґян» (далі — Партія) є політичною партією, яка об’єднує на засадах добровільності громадян України — прихильників загальнонаціональної програми Партії. Партія діє у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, цим Статутом та своєю Програмою на основі добровільності, рівноправності її членів, гласності, законності, внутріпартійної демократії та дисципліни.

1.2. Повна назва партії- політична партія «Соціал — Патріотична Асамблея Словґян». Скорочена назва партії — СПАС.

1.3. Партія здійснює свою діяльність на території України.

1.4. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленими законом нормами, має печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням, партійну символіку, зразки яких затверджуються Виконкомом партії. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

1.5. Партія має самостійний баланс, відкриває рахунки, в тому числі валютні, в державних і комерційних банківських установах держави, може набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

1.6. Знаходження центрального офісу і керівних статутних органів Партії — м. Київ. Юридична адреса: м. Київ.

2. Мета і завдання

2.1. Метою діяльності партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, спрямованої на утвердження національної ідеї України і як передумови цього участь у розбудові сильноїдержави, підвищенні добробуту людей, реалізації прав і соціальних гарантій громадян, захист народу України, а також участь у виборах представницьких органів влади.

2.2. Головними завданнями партії є:

— об’єднання громадян задля участі у подальшої розбудови держави на основі національної ідеї — великої словґянської України;

— сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, — відстоювання пріоритету прав і свобод людини;

— сприяння становленню соціально орієнтованої ринкової економіки, створенню нових робочих місць, проведенню політики державного захисту інтересів вітчизняного товаровиробника;

— участь у розвитку української та словґянської культур, а також науки, освіти, охорони здоров’я, екології;

— здійснення в установленому законом порядку ефективних політичних заходів, спрямованих на забезпечення соціальної справедливості.

2.3. Для здійснення своєї мети партія має право:

— вільно діяти у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;

— брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

— використовувати державні та інші засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, згідно з законодавством України;

— підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»;

— ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні та діяльності;

— поширювати інформацію про свою діяльність;

— викладати публічно та обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

— вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що випливають із статутних і програмних завдань партії;

— виступати учасником цивільно-правових відносин, представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах та органах місцевого самоврядування;

— брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) відповідно до чинного законодавства;

— одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей та завдань, що передбачені цим Статутом і Програмою партії;

— набувати майнових і немайнових прав.

3. Членство в партії. Права та обов’язки членів партії

3.1. Членом партії може бути громадянин України, який визнає Статут і Програму партії, бере участь у роботі однієї з організаційних структур партії, відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, підтримує її матеріально.

Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях та з порушенням партійної дисципліни.

3.2. Прийом у партію здійснюється на підставі письмової заяви вступаючого, за рекомендаціями партійних організацій, рішенням Виконкому партії.

Виконком партії може відмовити громадянам в прийом у члени партії з письмовим обґрунтуванням цього рішення.

Виконком партії може встановлювати випробувальний термін для громадян, які бажають стати членами партії.

3.3. Членство в партії засвідчується партійним квитком та обліковою карткою за зразком, що затверджується Виконкомом партії.

3.4. Член партії має право:

— висувати свою кандидатуру на керівні посади в партії;

— обирати та бути обраним до керівних органів партії і парторганізацій;

— пропонувати свою кандидатуру для висунення на виборах до представницьких органів влади всіх рівнів;

— звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань до керівних органів партії і парторганізацій та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

— виступати з критикою на адресу керівних органів партії і парторганізацій та конкретних членів партії, розгортати самокритику;

— брати участь у здійсненні всіх програм, проектів та заходів партії;

— відкрито висловлювати свою думку;

— вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту партії, брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;

— звертатись за сприянням до партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;

— у разі принципової незгоди члена партії з рішенням центральних керівних органів партії він має право призупинити членство на час дії цього рішення, на підставі заяви до керівного органу партії, де він перебуває на обліку;

— призупинити своє членство у партії у випадках, передбачених законодавством;

— під час обговорення особистої (персональної) справи бути присутнім і мати можливість давати роз’яснення власної позиції;

— матеріально підтримувати партію;

— вільно вийти з рядів партії.

3.5. Член партії зобов’язаний:

— перебувати на обліку в керівному органі партійної організації партії;

— брати участь у роботі партійних організацій, керівних органів партії і парторганізацій;

— керуватися почуттям патріотизму, дотримуватись вимог Статуту, практично сприяти реалізації Програми партії;

— вносити членські внески до партійної каси;

— боротись за чистоту рядів партії, не допускати її дискредитації;

— виконувати рішення керівних органів партії і парторганізацій, пропагувати ідеї та завдання партії;

— особистим прикладом сприяти зростанню авторитету партії, поповненню її рядів новими членами, передусім, з числа молоді.

3.6. Членство в партії може бути припинене:

— добровільно на підставі письмової заяви члена партії (у разі, якщо заявник не змінив свого рішення впродовж 14 діб з моменту подання заяви, він вважається після цього таким, що автоматично вибув із партії);

— вчинення дій, несумісних зі Статутом партії або її Програмою, в результаті яких партії було заподіяно політичну, моральну або матеріальну шкоду;

— несплати членських внесків без поважної причини протягом шести місяців підряд.

3.7. Член партії може бути виключений з її рядів рішенням Виконкому, якщо за це проголосує більшість членів Виконкому.

Не згодний з цим рішенням член партії має право звернутись відповідно до керівного органу вищого рівня (Зґїзду чи Політради), який повинен розглянути звернення на своєму засіданні та прийняти рішення. У разі незгоди члена партії, виключеного з лав партії, з рішенням Виконкому партії, він має право апелювати до Політичної Ради партії (далі — Політради), яка повинна розглянути апеляцію та підтвердити або відмінити рішення Виконкому партії більшістю голосів від зареєстрованого на цей час складу Політради. Рішення Політради із зазначеного питання є остаточним.

3.8. Рішення про виключення з рядів партії члена виборного органу партії може ухвалюватись виключно за згодою органу, що його обрав.

4. Організаційна структура партії

4.1. Організаційною структурою партії є мережа первинних (сільських, селищних) партійних організацій, місцевих (районні, міські, районні в містах) організацій, регіональних (Автономна Республіка Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські) організацій, які є партійними організаціями (далі — партійні організації), та центральні органи партії.

4.2. Первинні партійні організації утворюються не менш як трьома членами за територіально-виробничою ознакою, відповідно до чинного законодавства та Статуту партії.

Рішення про створення первинних, місцевих організацій партії затверджується рішенням Виконкому партії.

Рішення про створення регіональних організацій приймається Виконкомом партії.

4.3. Партійні організації реєструються відповідно до чинного законодавства.

Питання про реєстрацію партійних організацій із статусом юридичної особи вирішує Виконком партії.

При реєстрації партійних організацій у їх назві використовується найменування партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі партії.

4.4. Утворені Партійні організації не можуть самостійно вийти зі складу партії.

4.5. Партійні організації здійснюють свою діяльність відповідно до цього Статуту і Програми партії, рішень керівних органів партії і парторганізацій.

4.6. Партійні організації не мають права:

виступати від імені партії з питань, що мають суспільне і політичне значення, якщо не були прямо вповноважені для цього центральними органами партії.

4.7. Партійні організації зобов’язані:

— вживати всіх необхідних заходів для забезпечення реалізації цілей і завдань партії, виконання прийнятих центральними органами партії рішень і документів;

— здійснювати фінансову підтримку партії в порядку і формах, що регламентуються рішеннями центральних керівних органів партії.

4.8. Члени партії, обрані до Верховної Ради України, місцевих рад, за узгодженням із відповідною партійною організацією можуть входити до складу депутатських груп (фракцій).

5. Керівні органи партії і парторганізацій

5.1. Для успішної реалізації цілей і завдань партії та організації її діяльності утворюються керівні органи партії і парторганізацій: вищі, виконавчі, контрольні.

5.2. Керівними органами партії та її парторганізацій є:

— вищі — з’їзд, конференція, збори;

— виконавчі — Політрада партії, Виконком партії, ради та секретаріати регіональних організацій партії, ради місцевих і первинних організацій партії;

— контрольні — Контрольно-ревізійна комісія партії, ревізійні комісії регіональних організацій партії, місцевих організацій партії.

5.3. Принципи діяльності:

— обов’язковість рішень керівних партійних органів для партійних організацій, критика знизу доверху, обов’язковість розгляду керівними органами партійних організацій вищого рівня звернень, прийнятих керівними органами нижчестоящих парторганізацій;

— демократичність на етапі розгляду і дисциплінованість у виконанні рішення після його прийняття;

— відповідальність за своєчасне виконання доручень;

— чіткий розподіл функціональних обов’язків;

— гласність і публічний характер дій.

5.4. Рішення керівних органів партії і парторганізацій ухвалюються більшістю присутніх на їх засіданнях членів партії, за виключенням випадків, що окремо визначаються цим Статутом. Прийняте рішення є обов’язковим для виконання.

5.5. Не згодній з прийнятим рішенням, частині членів партії, які взяли участь у зібранні, але не менше, ніж 1/3 від загальної кількості членів, надається можливість викладення окремої думки.

6. Первинні організації

6.1. Первинні (сільські, селищні) організації партії створюються на підставі рішення установчих зборів, де присутні не менше, ніж три особи, які відповідно до цього Статуту, можуть бути членами партії.

6.2. Вищим керівним органом первинної організації партії є збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу в 3 роки.

6.3. Партійні збори уповноважені вирішувати всі питання діяльності первинної організації, якщо на них присутні більше половини членів цієї організації.

Рішення партійних зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів парторганізації.

Збори скликаються з ініціативи голови первинної парторганізації або на вимогу не менше 1/3 членів парторганізації чи керівних органів парторганізації та організацій вищого рівня.

6.4. Збори первинної парторганізації:

— обирають терміном на три роки голову первинної організації партії, заступника голови;

— впроваджують політику партії в життя на місцевому рівні;

— обирають делегатів на конференцію місцевої організації;

— затверджують плани роботи та кошторис первинної організації партії, забезпечують їх здійснення.

Збори первинної організації партії висувають кандидатів на посади відповідно сільських, селищних голів, кандидатів у депутати місцевих рад згідно чинного законодавства України.

Первинні організації партії можуть обирати Раду первинної організації. Рада обирається на зборах первинної організації терміном на три роки. До складу Ради за посадою входять голова первинної організації, його заступник та члени партії, які обрані на зборах до Ради.

Рада первинної організації партії:

— координує поточну діяльність первинної організації партії;

— організовує виконання рішень зборів первинної організації партії та керівних органів партії і парторганізації;

— розпоряджається коштами та майном організації в межах повноважень, наданих їй зборами первинної організації партії;

— організовує підготовку і проведення зборів первинної організації партії.

Рада первинної організації партії вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні більше половини її членів. Засідання Ради проводяться за ініціативою Голови первинної організації партії не рідше як один раз на три місяці. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на її засіданнях членів Ради.

6.5. Голова первинної організації партії:

— розробляє план роботи первинної організації партії;

— здійснює загальне керівництво первинною організацією партії;

— представляє організацію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, керівних органах партії і парторганізаціях вищого рівня, в громадських організаціях;

— організує виконання рішень зборів первинної організації партії та керівних органів партії і парторганізацій;

— має право підпису всіх документів цієї організації;

— звітує на зборах первинної організації партії про свою діяльність за визначений період.

6.6. Заступник голови первинної організації партії:

— виконує обов’язки голови первинної організації партії за дорученням останнього в разі його відсутності або неможливості голови виконувати покладені на нього обов’язки;

— здійснює поточну організаційну роботу;

— виконує інші обов’язки, покладені на нього партійними зборами чи головою первинної організації партії;

— веде облік членів партії.

6.7. Первинна партійна організація готує документи до прийому та надає рекомендації в члени партії, веде їх облік, збирає партійні членські внески і добровільні внески громадян.

6.8. Первинна партійна організація виконує рішення керівних органів партії і парторганізацій, що відповідають нормам чинного законодавства, цьому Статуту і програмним документам партії, звітує перед керівними органами партії і парторганізацій про їх виконання.

У випадку отримання первинною партійною організацією рішення, яке за результатами розгляду на зборах первинної організації викликає сумнів, партійна організація може звернутися до керівного органу партії або парторганізації вищого рівня, що прийняв рішення, з вмотивованою вимогою щодо його перегляду, які зобов’язані у двотижневий термін розглянути її на своєму засіданні, рішення якого стає обов’язковим для виконання.

6.9. Головним завданням первинної організації партії є пропаганда ідеологічної та економічної платформи партії серед населення, вивчення місцевого економічного, соціального, екологічного та політичного стану, внесення конструктивних пропозицій щодо поліпшення життя людей.

Первинні організації зобов’язані брати активну участь у формуванні місцевих органів державної влади та виборах до органів місцевого самоврядування, політичному житті регіонів, займатись поповненням рядів партії новими членами.

6.10. За порушення цього Статуту первинна організація може бути ліквідована за рішенням Виконкому партії.

7. Місцеві організації партії

7.1. Первинні партійні організації, згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом України, можуть бути об’єднані в місцеві організації партії.

Місцеві організації партії є юридичні особи, які набувають цього статусу згідно рішення Виконкому з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

Місцеві організації партії мають право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Виконкомом партії.

7.2. Вищим керівним органом місцевої парторганізаціїє конференції, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 роки.

7.3. Конференція вповноважена вирішувати всі питання діяльності місцевої організації партії, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення конференції приймається більшістю голосів присутніх на ній делегатів.

Норму представництва та порядок обрання делегатів на конференцію встановлює Рада місцевої організації партії.

7.4. Конференція місцевої організації партії:

— обирає Раду організації терміном на 3 роки;

— обирає ревізійну комісію терміном на 3 роки;

— обирає голову партійної організації, заступника (заступників) голови терміном на 3 роки;

— затверджує редактора друкованого органу;

— обирає делегатів на конференцію регіональної парторганізації;

— висуває кандидатів на виборах до місцевих органів самоврядування та їх посадових осіб згідно чинного законодавства України;

— вирішує всі інші питання діяльності партійної організації.

7.5. В період між конференціями керівництво місцевою організацію партії здійснює обрана на конференціїРада. До складу Ради за посадою входять голова організації, заступник (заступники) голови та члени партії, які обрані на конференції до Ради.

У містах з районним поділом до складу Ради за посадою входять голови районних парторганізацій.

Вибори Ради відбуваються за пропозиціями делегатів конференції. Кандидати в члени Ради можуть не бути делегатами конференції.

7.6. Рада місцевої парторганізації:

— розпоряджається коштами та майном організації в межах повноважень, наданих їй конференцією;

— координує діяльність первинних організацій партії;

— розробляє перспективні і поточні плани роботи;

— висуває представників до складу виборчих комісій по проведенню виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій по проведенню всеукраїнського і місцевих референдумів;

— затверджує кошторис витрат;

— визначає представництво делегатів від первинних парторганізацій на конференцію місцевої парторганізації, місце і дату її проведення;

Рада місцевої парторганізації вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні 2/3 кількості її членів. Рада проводить свої засідання не рідше як один раз на три місяці.

Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на її засіданнях членів Ради.

7.7. Голова місцевої парторганізації:

— здійснює загальне керівництво організацією;

— головує на конференціях, засіданнях Ради;

— організовує виконання рішень конференції місцевої парторганізації та керівних органів партії і парторганізацій вищого рівня;

— здійснює оперативне управління майном та коштами організації;

— звітує про діяльність Ради на конференціях;

— представляє місцеву парторганізацію у органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, підприємствах, установах та організаціях;

— має право підпису фінансових та інших документів організації;

— здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

7.8. Заступник (заступники) голови місцевої парторганізаціївиконує роботу згідно розподілу обов’язків, за дорученням голови організації, та здійснюють обов’язки голови у разі його відсутності.

7.9. Для перевірки діяльності місцевої партійної організації на предмет правильності обліку матеріально-фінансових надходжень, відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, а також інших питань віднесених до її компетенції, конференція місцевої організації партії обирає ревізійну комісію у складі трьох членів.

За результатами перевірки ревізійна комісія звітує на конференції місцевої організації партії та інформує ревізійну комісію регіональної організації партії.

У разі необхідності, може ініціювати скликання позачергового засідання конференції місцевої парторганізації.

7.10. За порушення цього Статуту місцева організація партії може бути ліквідована рішенням Виконкому партії.

8. Регіональні організації партії

8.1. Регіональні (Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські) організації партії об’єднують районні та міські (міст обласного підпорядкування), а також в разі необхідності (як виключення), на визначений строк, партійні організації, згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом України.

Регіональні організації партії створюються за територіальною ознакою рішенням Виконкому партії.

8.2. Вищим органом регіональної парторганізації є конференція, яка скликається Радою не менше одного разу на 3 роки. Норма представництва й порядок обрання делегатів від місцевих парторганізацій встановлюється Радою регіональної парторганізації.

Конференція вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів.

Конференція регіональної партійної організації:

— обирає Голову організації, його заступника (заступників), Раду, Секретаріат та ревізійну комісію терміном на 3 роки;

— організовує участь парторганізації в політичному житті відповідного регіону;

— заслуховує звіт голови регіональної парторганізації Ради та ревізійної комісії;

— висуває кандидатів на виборах до місцевих органів самоврядування та їх посадових осіб згідно чинного законодавства;

— обирає делегатів на з’їзд партії;

— затверджує редактора друкованого органу;

— вносить пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України;

— вирішує всі інші питання діяльності регіональної парторганізації.

8.3. Рада регіональної парторганізації здійснює керівництво діяльністю регіональною парторганізацією в період між конференціями. До складу Ради за посадою входять: голова регіональної парторганізації, його заступник (заступники), голови районних та міських (міст обласного підпорядкування) парторганізацій, члени партії, які обрані на конференції до Ради.

Вибори Ради відбуваються за пропозиціями делегатів конференції чи місцевих парторганізацій.

Рада регіональної парторганізації:

— здійснює керівництво діяльністю регіональною парторганізацією в період між конференціями;

— організовує підготовку і проведення конференції регіональної парторганізації;

— проводить навчання активу регіональної парторганізації;

— здійснює зв’язок організацій партії з центральними органами партії;

— затверджує перспективні плани роботи;

— вносить пропозиції щодо кандидатів від партії на вибори до місцевих рад та до Верховної Ради України, представників до складу виборчих комісій по проведенню виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій по проведенню всеукраїнського і місцевих референдумів;

Рада регіональної парторганізації проводить свої засідання не менш як один раз у півріччя. Рада вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні 2/3 кількості її членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

Засідання Ради проводиться за ініціативою голови регіональної парторганізації або на вимогу половини складу Виконкому партії.

8.4. У період між конференціями і засіданнями Ради виконавчим органом регіональної парторганізації є Секретаріат, який здійснює наступні функції:

— реалізацію програмних документів, рішень з’їздів і Політради, Виконкому партії, конференцій і Ради організації;

— планування, затвердження і виконання бюджету організації;

— розробка та затвердження поточних планів роботи;

— скликання позачергових засідань Ради;

— має право скликати позачергові збори партійних організацій;

вирішення інших питань, які визначаються рішеннями конференції або Ради і не належать до виключної компетенції конференції чи Ради.

Секретаріат проводить свої засідання не рідше 1 разу на місяць, інформує Раду про свою діяльність на кожному її засіданні.

До складу Секретаріату входить Голова парторганізації, його заступник (заступники) та члени партії, які обираються простою більшістю голосів від загального складу Ради.

Засідання Секретаріату вважаються легітимними, якщо на них присутні більше 2/3 членів.

Рішення Секретаріату приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях його членів.

8.5. Голова регіональної парторганізації:

— здійснює загальне керівництво регіональної організації партії;

— представляє регіональну організацію партії у органах державної влади, органах місцевого самоврядування і громадських організаціях, засобах масової інформації;

— координує роботу Ради, Секретаріату регіональної організації, заступника (заступників) голови;

— веде засідання Ради, Секретаріату та конференції;

— здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної організації партії;

— у разі відсутності, доручає виконання своїх обов’язків заступникові (одному із своїх заступників);

— має право підпису фінансових та інших документів організації, як перша особа;

8.6. Для перевірки діяльності регіональних партійних організацій щодо правильності обліку надходжень відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, а також інших питань віднесених до її компетенції, конференція регіональної організації партії обирає ревізійну комісію.

Кількісний склад ревізійної комісії визначає конференція регіональної організації партії.

За результатами перевірки ревізійна комісія звітує на конференції регіональної організації партії та інформує Контрольно-ревізійну комісію партії.

У разі необхідності, може ініціювати скликання позачергового засідання Ради регіональної парторганізації.

8.7. За рішенням Виконкому партії регіональні організації партіїнабуваютьстатусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

Регіональна організація партії має право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Виконкомом партії.

8.8. За порушення цього Статуту регіональна організація партії може бути ліквідоване за рішенням з’їзду партії, відповідно до чинного законодавства і Статуту партії.

9. Центральні органи партії

9.1. Вищим органом партії є з’їзд, який скликається за необхідності, але не рідше одного разу на чотири роки. Політрада визначає термін скликання з’їзду, місце його проведення, порядок денний зґїзду, регламентує представництво делегатів від регіональних організацій партії, повідомляє про це керівні органи регіональних організацій партії за місяць до проведення чергового з’їзду та за два тижні до позачергового.

9.2. З’їзд партії уповноважений вирішувати всі питання діяльності партії. З’їзд здійснює наступні функції:

— обирає Голову партії терміном на 4 роки;

— обирає Голову Політради партії терміном на 4 роки;

— обирає Заступників Голови Політради та Голову Виконкому терміном на 4 роки;

— визначає кількісний склад та обирає Політраду партії терміном на 4 роки;

— обирає Контрольно-ревізійну комісію партії терміном на 4 роки;

— приймає Статут і Програму партії, вносить зміни та доповнення до них, інші програмні документи;

— заслуховує та затверджує звіт Політради партії та Контрольно-ревізійної комісії;

— визначає стратегічні напрямки діяльності партії;

— висуває кандидатів у народні депутати України від партії;

— приймає рішення щодо претендента на посаду Президента України;

— висуває претендента на кандидата у Президенти України;

— приймає рішення про утворення виборчого блоку партій для участі у виборах, затверджує відповідні документи про створення виборчого блоку партій;

— реалізує право власності на майно та кошти партії;

— розглядає апеляції на рішення керівних органів партії, керівництва партії та керівних органів партійних організацій, Контрольно-ревізійної комісії партії, ревізійних органів партійних організацій;

— ухвалює рішення про припинення діяльності партії, використання майна та коштів партії на статутні чи благодійні цілі, припинення діяльності регіональних організацій;

— призначає ліквідаційну комісію.

9.3. З’їзд вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних делегатів. Рішення на з’їзді, за винятком питань, перелічених у пункті 11.1., приймаються більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на з’їзді.

9.4. Позачерговий з’їзд може бути скликано за ініціативою Політради, Виконкому партії або на вимогу не менш ніж 1/3 регіональних організацій партії чи Контрольно-ревізійної комісії партії.

Порядок денний позачергового зґїзду затверджується Політрадою партії.

9.5. У період між з’їздами партії діяльністю партії керує Політрада. Пленарні засідання Політради партії проводяться за ініціативою Голови Політради або Виконкому партії за необхідності, але не менше як 2 засідання на рік.

9.6. Засідання Політради партії вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її облікового складу. Рішення Політради партії вважається правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Політради.

У засіданнях Політради можуть брати участь з дорадчим голосом члени Контрольно-ревізійної комісії.

9.7. До повноважень Політради партії відноситься:

— скликання чергових та позачергових з’їздів партії;

— визначення пріоритетів у діяльності партії, опрацювання тактики дій партійних організацій;

— ухвалення важливих політичних рішень;

— розробка стратегії діяльності партії;

— визначення кількісного складу Виконкому партії та обрання його членів за пропозицією Голови Виконкому;

— обрання Заступника Голови Виконкому — Керівника Центрального апарату та заступників Голови Виконкому за пропозицією Голови Виконкому;

— формування молодіжної політики партії;

— підготовка і проведення з’їздів партії;

— затвердження бюджету партії;

— відміна, за необхідністю, рішень Виконкому партії;

— контроль за використанням бюджету партії;

— визначення стратегії і тактики діяльності партії у виборчих кампаніях;

— прийняття передвиборних документів партії, розгляд питань підписання угод з іншими політичними партіями;

— у виняткових випадках — для приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства — внесення до нього змін й доповнень з обов’язковим затвердженням їх найближчим з’їздом;

— кооптування нових членів Політради партії з наступним їх затвердженням на з’їзді партії.

9.8. Політрада партії обирається за рекомендаціями регіональних організацій партії.

9.9. Виконком є постійно діючим, організаційно-виконавчим органом партії.

Виконком обирається Політрадою на термін не більший строку повноважень Політради.

До складу Виконкому партії входять: Голова Партії, Голова Виконкому, заступники Голови Виконкому та члени Виконкому, обрані Політрадою.

Засідання Виконкому скликаються Головою Виконкому не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Виконкому.

У засіданні Виконкому має право брати участь з дорадчим голосом Голова Контрольно-ревізійної комісії партії.

Рішення Виконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і через опитування його членів. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Виконкому. Рішення Виконкому, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Виконкому.

Виконком:

— організовує роботу по реалізації рішень з’їздів і Політради партії;

— здійснює оперативне керівництво діяльністю Партійних організацій партії;

— затверджує, за поданням партійних організацій, кандидатів у депутати на вибори до Верховної Ради Автономної республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та сільських, селищних, міських голів;

— здійснює прийом у члени партії;

— планує і виконує бюджет партії;

— надає право підпису фінансових документів голові Виконкому;

— звітує про свою діяльність на засіданнях Політради партії;

— затверджує кошториси на утримання апарату партії, апарату центрального друкованого органу партії;

— приймає рішення про утворення та ліквідацію Регіональних організацій партії;

— координує роботу регіональних організацій партії;

— приймає рішення про утворення та ліквідацію первинних, місцевих організації партії;

— засновує власні засоби масової інформації;

— затверджує головного редактора центрального друкованого органу партії;

— затверджує положення, інструкції та інші документи, що регламентують організаційно-партійну роботу;

— затверджує Положення про Центральний апарат партії, Положення про Контрольно-ревізійну комісію партії, статут або положення центрального друкованого органу партії;

— готує передвиборні документи партії, здійснює необхідні заходи перед виборами, організовує участь партії у виборах;

— спрямовує діяльність народних депутатів України від партії у Верховній Раді України;

— затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків та інших документів партії, партійної символіки;

— може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи партії, комісії з основних напрямків діяльності партії, визначає їх компетенцію, повноваження, структуру, термін дії;

— робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя;

— має право скликати позачергові конференції (збори) Партійних організацій;

— організовує загальнопартійні конференції, наради, дискусії, семінари, зустрічі та інші заходи;

— ліквідує первинні, місцеві організації партії;

— вирішує інші питання, які не належать до виключної компетенції з’їзду партії або Політради партії.

9.10. Керівними особами партії є: Голова партії, Голова Політради партії, Заступники Голови Політради партії, Голова Виконкому, заступники Голови Виконкому.

Голова партії:

— здійснює загальне керівництво партією;

— головує на з’їздах партії;

— без доручення представляє партію у взаємовідносинах із законодавчою, виконавчою, судовою гілками державної влади, центральними керівними органами політичних партій, громадських організацій в Україні та за кордоном, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації;

— укладає і підписує угоди з політичними партіями та громадськими організаціями;

— робить заяви та звернення від імені партії;

— формує кадрову політику партії;

— має право брати участь у засіданнях Політради партії, Виконкому партії з правом вирішального голосу при прийнятті рішень з порядку денного;

— своїм розпорядженням може делегувати частину своїх повноважень Голові Політради партії;

— може одночасно бути Головою Політради.

— У своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед з’їздом партії.

9.11. Голова Політради партії:

— керує поточною діяльністю партії та готує пропозиції щодо її вдосконалення;

— представляє партію у стосунках з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними, громадськими та іншими організаціями і підприємствами, засобами масової інформації, у тому числі зарубіжними;

— має право робити заяви від імені партії;

— очолює роботу Політради партії, представляє в Політраді плани заходів і акцій партії, бюджет та інші документи;

— головує на засіданнях Політради партії;

— спрямовує організаційно-партійну діяльність, здійснює кадрову політику партії, контроль за формуванням регіональних партійних організацій;

— має право підпису документів від імені партії;

— від імені партії веде переговори і підписує договори і угоди, дає доручення, організовує політичні кампанії.

Голова Політради партії виконує обов’язки Голови партії в разі його відсутності або неможливості Голови партії виконувати покладені на нього обов’язки.

9.12. Заступник Голови Політради:

— сприяє Голові Політради партії в організації ефективної роботи партії і її керівних органів;

— організовує і здійснює поточну роботу Політради;

— забезпечує діяльність Голови Політради, як керівника Політради;

— в межах своїх повноважень представляє партію у стосунках із громадськими організаціями, політичними партіями, засобами масової інформації;

— взаємодіє з керівними органами Партійних організацій;

— очолює роботу з підготовки і проведенню виборчих кампаній, здійсненню в зв’язку з цим відповідних заходів;

— забезпечує формування доходної частини бюджету партії;

— за відсутності Голови Політради виконує його обов’язки.

9.13. Голова Виконкому:

— керує роботою Виконкому;

— скликає та головує на засіданнях Виконкому;

— приймає рішення про розподіл функціональних обов’язків між заступниками Голови Виконкому;

— організовує та підтримує міжнародні зв’язки партії;

— розпоряджається коштами і майном партії та інформує Голову партії про їх використання;

— відкриває і закриває рахунки в банківських установах;

— підписує фінансові та інші документи партії;

— здійснює контроль за діяльністю Центрального апарату партії та затверджує його штатний розпис;

— координує роботу заступників Голови Виконкому;

— розглядає і погоджує пропозиції, проекти документів, інші матеріали, які подаються до Політради партії;

— вирішує питання висвітлення діяльності партії в засобах масової інформації;

— організовує і проводить роботу по підбору, розстановці та підготовці партійних кадрів, підвищенню їх кваліфікації;

— забезпечує взаємодію Виконкому з Політрадою партії.

9.14. Заступники Голови Виконкому, відповідно до розподілу функціональних обов’язків:

— здійснюють поточну роботу Виконкому, контроль за ходом реалізації рішень центральних керівних органів партії;

— розробляють та організують здійснення практичних заходів щодо реалізації статутних завдань партії;

— надають практичну та методичну допомогу Партійним організаціям партії;

— вивчають, узагальнюють та поширюють кращий досвід роботи організацій партії.

Заступник Голови Виконкому — Керівник Центрального апарату очолює Центральний апарат партії.

9.15. Для забезпечення повсякденної діяльності партії та Партійних організацій можуть утворюватися Центральний апарат партії, який очолює заступник Голови Виконкому — Керівник Центрального апарату, та апарати Партійних організацій.

Діяльність Центрального апарату партії та апаратів Партійних організацій регламентується Положеннями, які затверджуються відповідно Виконкомом партії, Секретаріатами регіональних відділень та Радами партійних організацій.

На працівників Центрального апарату партії поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та обовґязкове і добровільне страхування.

9.16. Контрольним органом партії є її Контрольно-ревізійна комісія (далі — КРК), яка обирається з’їздом партії в кількості трьох чоловік.

КРК підзвітна з’їзду партії. КРК надає Політраді партії щорічний звіт про результати фінансово-господарської діяльності і фінансової дисципліни, а також з інших питань, віднесених до її компетенції.

Члени КРК та інші члени центральних керівних органів партії і працівники апарату не мають права розповсюджувати висновки комісії та отримані в процесі її діяльності матеріали.

9.17. КРК обирає зі свого складу голову, заступника голови на своєму засіданні.

9.18. Контрольно-ревізійна комісія:

— проводить ревізію фінансово-господарської діяльності всіх організацій та керівних органів партії. Результати ревізій виносить на розгляд з’їзду партії, Політради партії і Виконкому партії;

— перевіряє діяльність ревізійних комісій партійних організацій;

— розглядає заяви про порушення членами партії, партійними організаціями або їх керівними органами норм Статуту партії та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам партії;

— розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить Зґїздусвої рекомендації щодо них;

— призупиняє виконання рішень керівних органів (крім Зґїзду), керівних осіб партії чи її партійних організацій, ревізійних комісій цих організацій, якщо вони суперечать Статуту, чинному законодавству або були прийняті з їх порушенням;

— у разі необхідності, може ініціювати скликання позачергових Зґїзду, засідань Політради або Виконкому партії.

9.19. Засідання КРК вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів.

9.20. Рішення КРК приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданнях комісії.

9.21. На штатних працівників Партії поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та обовґязкове і добровільне страхування.

10. Майно та кошти партії

10.1. Партія для здійснення своїх статутних завдань може мати у своїй власності рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

Партія є неприбутковою організацією, може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

10.2. Джерелами коштів і майна партії є:

— вступні, цільові та членські внески членів партії;

— добровільні внески та пожертвування громадян України, надані в установленому порядку в грошовій, матеріальній та нематеріальній формі;

— кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань у порядку встановленому чинним законодавством;

— кошти та майно, яке надходить у разі ліквідації чи реорганізації структурної одиниці або іншої політичної партії відповідно до законодавства;

10.3. Кошти та майно партії використовуються на виконання її статутних завдань, оплати праці штатних працівників та інше.

10.4. Порядок використання грошових коштів та іншого майна партії регламентується Політрадою партії, контролюється Виконкомом партії і КРК.

10.5. Партія в цілому і її партійні організації, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язання будь-яких інших юридичних осіб.

10.6. Партія щорічно опубліковує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно. Партія веде бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах у встановленому чинним законодавством порядку.

10.7. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Положенням, яке затверджує Виконком.

10.8. За рішенням Політради партії перевірка фінансово-господарської діяльності може здійснюватися на договірних підставах незалежними аудиторськими організаціями.

11. Припинення діяльності партії

11.1. Припинення діяльності партії може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймається з’їздом партії за підтримкою кваліфікованою більшості (2/3) зареєстрованих на з’їзді делегатів.

11.2. Одночасно з’їзд приймає рішення про використання майна та коштів партії на статутні чи благодійні цілі, відповідно до чинного законодавства, призначає ліквідаційну комісію.

11.3. Припинення діяльності партії тягне за собою розпуск керівних органів, всіх партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених цим статутом, припинення членства в партії.

11.4. У разі ліквідації партії її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12. Внесення змін та доповнень до статуту і програми партії

12.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми партії вносяться з’їздом партії. Рішення вважається правочинним, якщо за нього проголосувало більшість делегатів, зареєстрованих на з’їзді.

12.2. Партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.

Партія також інформує Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань

Присоединяйтесь к нам!

присоединяйтесь